Linker

Farsund turistinformasjon

Vi holder til i Portnerboligen på Husan, inngang fra Torvgaten 2 og på Lista Fyr.

Oppdaterte åpningstider finner du på facebooksidene til Farsund Turistinformasjon.
Dersom kontoret er stengt, kontakt Servicetorget på Farsund Kommune (telefon 38 38 20 00).

Ta gjerne kontakt med oss på:

Tlf turistkontor: 95 20 76 50
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
E-post: turistinformasjonen@farsund.kommune.no
www.farsund.kommune.no


Farsund Byforening

Jobber med følgende:
 • Vi er høringsinstans for Farsund kommune
   for alle reguleringssaker i Farsund by
• Vi jobber mye med byparken (dugnad,
   beplantning, lekeapparater, benker etc etc)
• Vi er pådrivere på at i forbindelse med nytt
   kirketorg og opprustning av Kirkegata at
   Byparken blir del av denne nye totalen med
   god planlegging og opprustning generelt.
• Vi jobber mye med informasjonsspredning
   rundt riksvei 43 gjennom byen
• Vi deltar i det kommunale arbeidet med å
   etablere ny plan for fremtidig bruk av
   Varbakk
• Vi holder en hjemmeside tålig oppdatert
   slik at den gir god informasjon
• Vi har et prosjekt på gang med å samle
   Farsundssanger
• Vi etablerer et fotoarkiv over alle husene
   i bykjernen
• Vi blander oss inn i de sakene der vi synes
   vi kan bidra med noe positivt
• Vi samarbeider med kommunen på å få
   montert informasjonstavler rundt i byen på
   strategiske steder/severdigheter
• Vi jobber med hvordan byen vår skal se ut i
   fremtiden
• Vi deler ut årlig en bygningsvernpris for å
   sette fokus på god byggeskikk
• Vi deltar i kommiteen for utarbeidelse av
   gatekunst i f.m. opprustning av Kirkegata
• Vi presser på for at kommunen skal starte
   arbeidet med å etablere en Veileder
• Vi arbeider internt i det små med å se på
   hva fremtiden kan blir for Farsund
   museum. 

For mer informasjon, se:
http://farsundbyforening.no/


Skjærgårdsparken Lister

Skjærgårdsparken Lister finner du vest for Lindesnes/Spangreidkanalen og øst for Åna Sira. Skjærgården i Lister er variert, et Norge i miniatyr. Nærmere 100 kystområder er tilgjennlige for almennheten. Som alternativ til å runde Lista med båt kan man benytte båttrekket over Listeid. De aller fleste offentlige gjestebåtplasser i skjærgården gratis i regionen.
Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår I flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 40 båter av varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten. Mannskapet ombord har kompetanse til å utføre oppgavene som skal gjøres.

PRIMÆROPPGAVENE
Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten. Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.
Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer fra statens naturoppsyn.

For mer informasjon se www.sorlandskysten.no

Lister

Lister er en felles betegnelse på området lengst sør og vest på Sørlandet, og omfatter Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal.

Åpent kystlandskap og storslått fjellterreng. En natur som byr på de gode opplevelsene. Ta for deg av frodig gardsliv og blomstrende øykultur. Bli med på spennende byvandring, eller følg godt merkede turløyper. Lange strender med glitrende sjø, solvarme fjellvann eller topp moderne spa og badeland. Krabbejakt og havfiske, eller laksefiske i viltre elvestryk. Musikkfestivaler, kaperspill, dyrskuet, matfest og sauesjå - aktiv ferie, eller lav puls? La deg lokke til Lister. 

Farsund kommune


Farsund kommune er organisert som en
2. nivåmodell med 2 styringsnivåer:

1. Rådmannsnivå
2. Resultatenheter.

Det overordnede samordningsansvaret ligger på Rådmannsnivået. Innenfor tjenesteenhetene har resultatenhetene betydelige fullmakter innenfor områdene drift, økonomi og personal.

Sentrale administrative "fellesfunksjoner" er samlet i stab og støtteenheter. Stab og støtteenhetene rapporterer direkte til rådmannsnivå. Stabsfunksjonene har forvaltnings-, rådgivnings-, samordnings- og planleggingsoppgaver innenfor felt som skole, helse og omsorg, samfunnsplanlegging og budsjettarbeid.
Støttefunksjonene er spesialister på fellestjenester som lønn, regnskap, sekretærfunksjoner og arkiv.


KONTAKTINFORMASJON
Postboks 100
4552 Farsund

Brogt. 7, 4550 Farsund
Tlf: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01

post@farsund.kommune.no
www.farsund.kommune.no